Prima   /  Admiterea   /  Admiterea 2019

Admiterea 2019

»»  Admiterea Licență

LICENȚĂ

 • Sesiunea de bază a concursului de admitere:
 • Depunerea actelor pentru participare la concursul de admitere – 15 iulie – 18 iulie
 • Anunţarea rezultatelor preliminare – 19 iulie
 • Depunerea actelor în original – 19, 20, 22 iulie
 • Anunţarea rezulatelor finale – 23 iulie.

Pentru înscrierela studiile superioare de licență, candidatul va depune la Comisia de admitere Dosarul de concurs, care va cuprinde următoarele acte:

 1. cererea de înscriere la concursul de admitere;
 2. actul de studii, în original, cu anexa respectivă (absolvenți liceelor din România și alte state, promoția din anul admiterii, prezintă certificatul de studii, cu notele obținute la examenele de bacalaureat şi situația școlară pe anii de studii, urmând ca diploma de bacalaureat să fie prezentată ulterior);
 3. certificatul medical-tip, (nr.086/e), eliberat în anul admiterii;
 4. diplomele de gradul I-III, obținute de către candidați la concursurile școlare republicane sau internaționale, la disciplinele de studiu, precum și diplomele ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziții etc., organizate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării sau de ministerele de resort;
 5. 4 fotografii 3×4 cm;
 6. adeverința eliberată de organul teritorial de tutelă și curatelă, pentru copiii orfani și copiii rămași fără ocrotire părintească;
 7. certificatele medicale corespunzătoare, care atestă gradul de dizabilitate al candidatului sau al părinților acestuia;
 8. certificatul care confirmă că unul din părinții candidatului a participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova sau în războiul din Afganistan ori la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate; adeverință care confirmă participarea candidatului la operațiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;
 9. certificatul despre componența familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru candidații care provin din familii cu patru și mai mulți copii);
 10. confirmarea apartenenței la familii de romi;
 11. extrasul din Carnetul de muncă (dacă este cazul);
 12. recomandarea organului local de specialitate în domeniul învățământului sau adeverința de la locul de muncă al părinților – cadre didactice pentru înscrierea la concursul de admitere la specialitățile din domeniul general de studiu Ştiinţe ale educaţiei;
 13. copia Certificatului de naştere al unuia din părinți, pentru Cetățenii statelor membre ale C.S.I. și ai țărilor baltice de naționalitate moldoveni (români) și reprezentanții diasporii moldovenești de peste hotare;
 14. bonul de înscriere.

 

Broșura Facultății de Drept: CLICK AICI

 

»»  Admitere Master

MASTER

 • Sesiunea de bază a concursului de admitere:
 • Depunerea actelor pentru participare la concursul de admitere – 2 iulie  – 20 iulie
 • Anunţarea rezultatelor preliminare – 22 iulie
 • Depunerea actelor în original – 23 iulie – 25 iulie

 

Înscrierea la concursul de admitere se face în baza cererii, la care se vor anexa următoarele documente:

 1. diploma de licenţă şi anexa/suplimentul în original sau copiile în cazul în care candidatul optează pentru programe de master la mai multe instituţii de învăţământ;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copia certificatului de naştere;
 4. certificatul medical-tip (nr.086-e), eliberat în anul admiterii;
 5. 6 fotografii, 3×4 cm;
 6. extrasul din carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii);
 7. copia de pe certificatul de naştere al unuia din părinţi, pentru cetăţenii statelor-membre ale C.S.I. sau ai ţărilor baltice de naţionalitate moldoveni (români);
 8. chitanţa de achitare a taxei de înscriere.

Candidaţii la concurs vor prezenta personal buletinul de identitate (paşaportul) şi livretul militar sau adeverinţa de premilitar.

 

Broșura Facultății de Drept: CLICK AICI

 

 

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2020 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.