Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Public   /  Colectivul departamentului / Slusarenco Svetlana
Slusarenco Svetlana
doctor în drept, lector superior universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 65, bloc 2 A, bir. 32, MD-2009, Chişinău
Tel: + 373 22 57 76 83
E-mail: agachi_sveta@yahoo.com

 

DOMENII DE CERCETARE

Dreptul constituțional,

Dreptul constituţional al ţărilor străine

Dreptul contravenţional

DISCIPLINE PREDATE

Dreptul constituțional

Dreptul constituțional al țărilor străine

Drept contravenţional

Drept comparat şi mari sisteme contemporane de drept

Sisteme constituţionale comparate

STUDII

Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2010

Tema tezei de doctorat: „ Reglementarea ştiinţifico-juridică a statutului cetățenilor străini   și al  apatrizilor în republica Moldova" 

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2000

Licenţiat  în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 1999

STAGII DE PREGĂTIRE ŞI DOCUMENTARE

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Conferentiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 1998 - prezent

Avocat - Cabinetul Avocatului "Svetlana Slusarenco" 2002-prezent

PUBLICAŢII

I. Manuale

Dreptul constituţional al ţărilor străine, Chişinău, Reclama, 2004, -280 p.   (coautor: Cobăneanu S.)

Dreptul constituţional al ţărilor străine, suport metodico-didactic,  Chişinău, CEP USM, 2013, -98 p.

Sisteme constituţionale comparate, Chişinău, USM, 2016, - 243 p.

II. Monografii

III. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

Agachi S., Conţinutul dreptului la viaţă, integritate fizică şi psihică,  Dreptul nr. 12 din 1999,

Agachi S., statul de drept - un areal al garantării realizării drepturilor cetăţenilor străini şi a apatrizilor. Materialele Conferinţei Internaţionale ştiinţifico-practice „Edificarea statului de drept", Chişinău,  26-27 septembrie 2003; Chişinău, 2003, p. 281-286. 

Agachi S., Aspecte istorice privind evoluţia instituţiei juridice a străinilor. În:  Analele ştiinţifice ale USM, Seria „Ştiinţe juridice", Chişinău, 2004, vol. I,

Agachi S., Cauze şi consecinţe ale fenomenului - migraţia ilegală. În: Analele Facultăţii de Drept a USM, 2005,

Slusarenco S., Exercitarea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către cetăţenii străini (studiu comparat), Revista Naţională de drept, nr. 11, 2008, 

Slusarenco Svetlana, Aspecte conceptuale privind definirea garanţiilor de protecţie a drepturilor omului, Legea si viaţa nr. 10 din 2013.

IV. Articole în reviste de specilitate străine

V. Comunicări ştiinţifice

Agachi S., Pedeapsa cu moartea - o încălcare sau nu a dreptului fundamental: dreptul la viaţă,  Conferinţa corpului didactico-ştiinţific „Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM pe anii 1998/1999", 27 septembrie - 2 octombrie 2000, p. 105-106 

Agachi S., statul de drept - un areal al garantării realizării drepturilor cetăţenilor străini şi a apatrizilor. Materialele Conferinţei Internaţionale ştiinţifico-practice „Edificarea statului de drept", Chişinău,  26-27 septembrie 2003; Chişinău, 2003, p. 281-286. 

Agachi S.,Noţiunea de „cetăţean străin" şi clasificarea lor". / Conferinţa corpului didactico-ştiinţific  „Bilanţul activităţii ştiinţifice  a USM în anii 2000 -2002" 30 septembrie - 6 octombrie. Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe socioumanistice. Volumul I. CE USM, Chişinău, 2003, p. 145-146  

Agachi S., Principiul prohibiţiei accesului străinilor la funcţia publică. Materialele Conferinţei Internaţionale: „Administraţia publică - probleme şi perspective", 30 ianuarie 2004, Chişinău, 2004, p.108-112.

Slusarenco S., Abordarea conceptului şi clasificarea regimurilor juridice acordate cetăţenilor străini şi apatrizilor din republica Moldova, /Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică: „Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept", 16 octombrie, 2009, Chişinău. /Revista Naţională de Drept. Ediţie Specială, nr. 10-12, 2009, p. 163-165. 

Slusarenco Svetlana, Mandatul european de arestare - un imperativ al integrării europene sau o eventuală  limitare a exercitării unor drepturi ale cetăţenilor Republicii Moldova,  Conferinţa internaţională: "EVOLUŢIA CONSTITUŢIONALISMULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA", CHIŞINĂU - 7-8 mai 2012,  www.constitutia..md

Slusarenco Svetlana, Descrierea situaţiei  privind condiţia juridică a străinilor în contextul cercetărilor științifice, Masa rotundă: Mecanismele naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului/ Materialele mesei rotunde cu participare internațională, consacrată aniversării a  XX-ea de la fondarea Academiei de Administrare Publică pe lîngă Președintele Republicii Moldova din 11.12.2012,

Slusarenco Svetlana, instituţia „cetăţenilor străini şi a apatrizilor" - domeniu al dreptului public  sau privat, Materialele conferinţei  ştiinţifico-practice cu participare internaţională din 20-21 mai 2013 „Teoria şi practica administrării publice (TPAP 2013)"), p. 211-214. 

Slusarenco Svetlana, ,

Conferința internațională  dedicată 20 ani de la adoptarea Constituției RM, 8 octombrie 20014, www.constitutia.md 

Slusarenco Svetlana, Interferența reglementărilor normative naționale și internaționale  privind apatridia, Culegerea comunicărilor participanților la Conferința științifică internațională "Interacțiunea dreptului intern cu dreptul  internațional: provocări și soluții" (14 noiembrie, 20014).  Manifestare dedicată celei de-a 70-a aniversare a dlui Profesor universitar Nicolae Osmochescu, vol. II, Chișinău, 2015, p. 124-129 (0,38 c.a.)

VI. Comentarii de legi şi alte acte normative

Opinie la proiectul Legii privind regimul străinilor în republica Moldova, solicitat de Biroul Naţional Migraţiune.

VII. Alte publicaţii

(inclusiv în mass-media scrisă)

PARTICIPARE LA ELABORAREA PROIECTELOR DE LEGI

MEMBRU ÎN ASOCIAŢII PROFESIONALE

Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova, 1999 - prezent

Uniunea Juriştilor din Republica Moldova, 2006 - prezent

MEMBRU ÎN INSTITUŢII NAŢIONALE / INTERNAŢIONALE 

ALTE RESPONSABILITĂŢI PROFESIONALE

1. Diplomă  -- la modulul psiho-pedagogic, USM, 2015, 900 ore (30 credite)

 

2.  Participant în cadrul Programului de formare în domeniul inteligenței emoționale ca cheie pentru dezvoltarea competențelor, elaborate de Universitatea din Alicante și Implimentat în or. Chișinău, în cadrul Proiectului Erasmus Mundus, în perioada 01.09.2014 - 15.12. 2014, cu o durată de 30 ore.

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusa - fluent

franceza - bine

engleza - debutant

PREMII / DISTINCŢII / DECORAŢII

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Public
Aramă Elena
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Arseni Alexandru
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ţurcan Pavel
magistru în drept, lector universitar
Cârnaţ Teodor
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Chicu Oleg
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Chirtoacă Lilia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chisari-Lungu Oxana
magistru în drept, lector universitar
Ciobanu Rodica
doctor în filosofie, conferenţiar universitar
Cojocaru Vladlen
doctor în drept, conferenţiar universitar
Crăciun Natalia
magistru în drept, lector universitar
Cuciurca Doina
magistru în drept, lector universitar
Dumneanu Victor
magistru în drept, lector universitar
Guceac Ion
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ignatiuc Tatiana
magistru în drept, lector universitar
Iordanov Rodica-Iordanca
doctor în drept, conferenţiar universitar
Jecev Ion
doctor în drept, lector universitar
Maimescu Sava
doctor în drept, conferenţiar universitar
Margineanu Valentin
magistru în drept, lector universitar
Mocanu Veronica
doctor în drept, lector universitar
Mocanu Victor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Negru Andrei
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Negru Boris
doctor în drept, profesor universitar
Nichita Rodica
magistru în drept, lector universitar
Pantea Oleg
doctor în drept, conferenţiar universitar
Popovici Cristina
magistru în drept, lector universitar
Râbca Eugen
magistru în drept, lector superior
Rusu Viorel
magistru în drept, lector universitar
Sâli Ira
magistru în drept, lector universitar
Slusarenco Svetlana
doctor în drept, lector superior universitar
Soltan Veaceslav
magistru în drept, lector universitar
Sosna Alexandru
doctor în drept, lector universitar
Tănase Alexandru
magistru în drept, lector universitar
Televca Oleg
doctor în drept, lector universitar
Vlaicu Vlad
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaharia Victor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zamfir Pavel
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaporojan Corina
magistru în drept, lector universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2020 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.