Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Public   /  Colectivul departamentului / Maimescu Sava
Maimescu Sava
doctor în drept, conferenţiar universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 65, bloc. 2 A, bir. 22, MD-2009, Chişinău
Tel: + 373 22 57 76 83

DOMENII DE CERCETARE

Raporturile juridice vamale înfăptuite de către subiecţii activităţii vamale

Realizarea normelor juridice vamale de către subiecţii activităţii vamale

Acordarea asistenţei juridice cuvenite subiecţilor activităţii vamale aflaţi în trecere peste frontiera vamală a statului

Mecanismul de protecţie juridică vamală, contravenţională şi penală asupra frontierei vamale a statului

Constatarea juridică a faptei de încălcare a regulilor vamale

Comiterea infracţiunilor vamale şi a altor infracţiuni adiacente avute loc în sfera activităţii economice interne şi externe a Republicii Moldova

Calificarea infracţiunilor vamale, în special a infracţiunii de contrabandă

Documentarea infracţiunii de contrabandă

Prevenirea şi combaterea infracţiunilor vamale, în special a contrabandei

STUDII

ANII 1964-1974  ŞCOALA  GENERALĂ  DIN  S. SIPOTENI, R.CĂLĂRAŞI 

ANII 1976-1978 SERVICIUL  MILITAR  ACTIV ÎN TERMEN ÎN REPUBLICA  GEORGIA 

ANII 1979-1982 COLEGIUL  DE  TELECOMUNICAŢII  DIN OR.  CHIŞINĂU,  R.  MOLDOVA 

ANII 1982-1987 UNIVERSITATEA  DE  STAT  DIN  REPUBLICA MOLDOVA, FACULTATEA  DE  DREPT  

ANII 1989-1993 ASPIRANTURA  INSTITUTULUI  DE  STAT  A  RELAŢIILOR  INTERNAŢIONALE  DIN OR.  MOSCOVA. CATEDRA „COLABORARE VAMALĂ INTERNAŢIONALĂ". TEMA  LUCRĂRII: „NOILE  METODE  DE  COMITERE A CONTRABANDEI CONFORM  DREPTULUI  PENAL SOVIETIC" (ÎN  BAZA  PRACTICII  VAMEI  LEUŞENI,  REPUBLICA  MOLDOVA) 

ANII 1994-1998 DOCTORANTURA  UNIVERSITĂŢII  DE  STAT  DIN  REPUBLICA MOLDOVA 

ANUL 2000, 30 IUNIE DOCTOR  ÎN  DREPT. TEMA  TEZEI SUS-ŢINUTE: „CONTRABANDA  ŞI  MODALITĂ-ŢILE  EI  ÎN  REGLEMENTAREA  LEGISLAŢIEI  PENALE  A  REPUBLICII  MOLDOVA" 

ANII 2004-2015  ÎNREGISTRAT  ŞI  APROBAT, TEMA  TEZEI  DE  DOCTOR  HABILITAT  ÎN  DREPT SUB  DENUMIREA: „CONTRABANDA - INFRAC-ŢIUNE  CE  SUBMINEAZĂ  ECONOMIA  STATULUI". LA MOMENTUL ACTUAL TEZA ESTE FINALIZATĂ, PREZENTATĂ PENTRU INIŢIEREA PROCEDURII DE SUSŢINERE, PRECONIZATĂ PENTRU LUNA APRILIE 2016. ÎN  SCOPUL  SUSŢINERII  REUŞITE  A  ACESTEI  TEZE, ÎN PERIOADA ANILOR 2004-2016 AM  PARTICIPAT  NEMIJLOCIT  LA  36  CONFERINŢE, SIMPOZIOANE INTERNAŢIO-NALE  PRACTICO-ŞTIINŢIFICE, 25 DINTRE  CARE  ÎN  AFARA  ŢĂRII, PUBLICÎND  CIRCA 48  DE  ARTICOLE ŞTIINŢIFICE LA  TEMATICA  COMITERII, DETERMINĂRII, DOCUMENTĂRII, COMBATERII CONTRABANDEI, ÎNDEOSEBI  ÎN  SFERA  ACTIVITĂŢII ECONOMICE  INTERNE ŞI EXTERNE A  REPUBLICII MOLDOVA.  LA  FEL  AM  PREZENTAT  SPRE  PUBLICARE  COMENTARIU  LA  CODUL  PENAL  AL  R.  MOLDOVA (PARTEA  SPECIALĂ), REDACŢIA LIMBII RUSE, CAPITOLUL X - INFRACŢIUNI  ECONOMICE  ŞI CAPITOLUL XI - INFRACŢIUNI  INFORMAŢIONALE. LA FEL, AM ÎNTOCMIT, ELABORAT ŞI ÎNAINTAT SPRE ANALIZĂ ŞI ADOPTARE PROIECTUL UNEI LEGI ORGANICE SPECIALE A REPUBLICII MOLDOVA CU PRIVIRE LA FRONTIERA VAMALĂ A STATULUI, INCLUSIV A PROIECTULUI DE LEGE DESPRE MODUL DE INTRODUCERE ŞI SCOATERE DE PE TERITORIUL VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA A OBIECTELOR DE VALOARE CULTURALĂ, A VALORILOR ISTORICE ŞI A VALORILOR ARHEOLOGICE.

ÎN 2015 AM PUBLICAT PE TEMATICA CONTRABANDEI DOUĂ MONOGRAFII: „CONTRABANDA COMISĂ ÎN CIRCUMSTANŢE AGRAVANTE PE TERITORIUL VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA" (224 PAGINI); „MODALITĂŢILE CONTRABANDEI COMISE PE TERITORIUL VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA (222 PAGINI).

LA MOMENT ESTE PREGĂTITĂ PENTRU TIPAR MONOGRAFIA „CONTRABANDA - INFRACŢIUNE CE SUBMINEAZĂ ECONOMIA STATULUI", CU 1250 PAGINI, CARE VA VEDEA LUMINA TIPARULUI ÎN PRIMA JUMĂTATE A ANULUI 2016.

ÎN PRIMA JUMĂTATE A ANULUI 2016 URMEAZĂ A FI TIPĂRITE „MANUALUL DE DREPT VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA", REDACŢIA LIMBII ROMÂNE (480 PAGINI) ŞI, RESPECTIV, REDACŢIA LIMBII RUSE (468 PAGINI).

LA ÎNCEPUTUL ANULUI 2010 AM ELABORAT PROIECTUL LEGII CU PRIVIRE LA ZONA ANTREPRENORIATULUI LIBER „BAŞTINA-CĂRPINENI", FIIND PREZENTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA PENTRU EXAMINARE, APROBARE ŞI APLI-CARE ÎN PRACTICĂ. LA 9 IULIE 2010, ÎN BAZA HOTĂRÂRII GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA NR.592, PROIECTUL LEGII NOMINALIZATE - ZONA ANTREPRENORIA-TULUI LIBER „BAŞTINA-CĂRPINENI" A FOST APROBAT ÎN UNANIMITATE DE CĂTRE GUVERN, FIIND ÎNAINTAT PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA SPRE ADOPTARE.

ÎN LUNA MARTIE 2011 AM FOST APROBAT DE CĂTRE CONSILIUL NAŢIONAL DE ATESTARE ŞI ACREDITARE AL REPUBLICII MOLDOVA DE  A PRACTICA ACTIVITATEA DE PREGĂTIRE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE LA NIVEL DE DOCTORAT ŞI POST DOCTORAT. LA MOMENT SUNT CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC LA TEZELE DE DOCTORAT A ŞASE DOCTORANZI, DINTRE CARE TREI DOCTORANZI AI UNIVERSITĂŢII DE STAT DIN REPUBLICA MOLDOVA, DEPARTAMENTUL „DREPT PENAL", ŞI, RESPECTIV, TREI DOCTORANZI LA UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE ŞI ECONOMICE EUROPENE „CONSTANTIN STERE" DIN REPUBLICA MOLDOVA, FACULTATEA DE DREPT. DOCTORANDUL DIN SERVICIUL VAMAL AL ROMÂNIEI, AUREL OCTAVIAN PASAT, A SUSŢINUT REUŞIT TEZA DE DOCTORAT LA TEMA „ANALIZA JURIDICO-PENALĂ A INFRACŢIUNILOR VAMALE COMISE PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA ŞI ROMÂNIEI" LA NIVEL DE CATEDRĂ (10 APRILIE 2015) ŞI SEMINAR ŞTIINŢIFIC SPECIALIZAT (4 FEBRUARIE 2016), ŞI ACTUALMENTE SE PRECONIZEAZĂ PENTRU LUNA MAI 2016 SUSŢINEREA ÎN CONSILIUL ŞTIINŢIFIC SPECIALIZAT „DREPT PENAL" AL FACULTĂŢII DE DREPT, USM.

LA SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC INTERNAŢIONAL PRACTICO-ŞTIINŢIFIC DE LA IAŞI, AVUT LOC ÎN PERIOADA 25-27 NOIEMBRIE 2011, AM OBŢINUT TROFEUL DE ONOARE AL SIMPOZIONULUI INTERNAŢIONAL PENTRU PREZENTAREA TEMEI „RĂSPUNDEREA PENALĂ A PERSOANELOR JURIDICE PENTRU COMITEREA CONTRABANDEI PE TERITORIUL VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA".

LA SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC INTERNAŢIONAL PRACTICO-ŞTIINŢIFIC DE LA IAŞI, AVUT LOC ÎN PERIOADA 6-7 SEPTEMBRIE 2015, AM OBŢINUT TROFEUL DE ONOARE AL SIM-POZIONULUI INTERNAŢIONAL „UNIVERSUL ŞTIINŢELOR" PENTRU PREZENTAREA ÎN PLEN A ARTICOLULUI „CONTRABANDA CO-MISĂ PRIN APLICAREA FRAUDULOASĂ A MIJLOACELOR DE IDENTIFICARE VAMALĂ". 

EXPERIENŢA  PROFESIONALĂ

 ANII 1982, LUNA  APRILIE - AUGUST, ŞEF  DE  SECTOR REŢEAUA ORĂŞENEASCĂ  DE TELEFOANE DIN CHIŞINĂU 

ANII 1987-1997, ŞEFUL  SECŢIEI  DE  COM-BATERE A CONTRABANDEI  VAMA  LEUŞENI, FOSTA URSS, REPUBLICA  MOLDOVA TRABANDEI 

ANII 1997-1999, VICE DIRECTOR GENERAL DEPARTAMENTUL CONTROLULUI  VAMAL AL  REPUBLICII  MOLDOVA  

ANII 1999-2001, PRIM ŞEF ADJUNCT BIROUL  VAMAL  LEUŞENI BIROUL VAMAL OCNIŢA 

ANII 2001-2002, ŞEF  ADJUNCT  ŞI ECONOMICE EUROPENE „CONSTATIN STERE" DIN REPUBLICA MOLDOVA DREPT,  UNIVERSITATEA  DE  STAT  DIN REPUBLICA MOLDOVA 

ANII 2003-2016, DEPARTAMENTUL DREPT PUBLIC, FACULTATEA DE DREPT, USM CATEDRA „DREPT CONSTITUŢIONAL ŞI DREPT ADMINISTRATIV" A FACULTĂŢII DE DREPT, USM, ULTERIOR, DIN 2015, DEPARTAMENTUL DREPT PUBLIC AL  FACULTĂŢII  DE  DREPT,  UNIVERSITATEA  DE  STAT  DIN REPUBLICA MOLDOVA 

MARTIE 2011 CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC LA DOCTORAT ŞI POST DOCTORAT LA FACULTATEA DE DREPT, UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, INCLUSIV UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE ŞI ECONOMICE EUROPENE „CONSTATIN STERE" DIN REPUBLICA MOLDOVA DREPT,  UNIVERSITATEA  DE  STAT  DIN REPUBLICA MOLDOVA 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE 

LIMBA  MATERNĂ ROMÂNA 

LIMBI  STRĂINE

RUSA (CITIT, VORBIT, SCRIS - AVANSAT)

FRANCEZA (CITIT, VORBIT, SCRIS - MEDIU)

ENGLEZA (CITIT, VORBIT - ÎNCEPĂTOR) 

APTITUDINI  ŞI  COMPETENŢE  TEHNICE  - CUNOŞTINŢE  OPERARE  CALCULATOR 

CURSURI 

1995 (LUNA  MAI) OR. IAŞI, ROMÂNIA; SEMINAR  INTERNA-ŢIONAL LA TEMA „PREVENIREA  ŞI  COM-BATEREA CONTRABANDEI LA FRONTIERA MOLDO-ROMÂNĂ 

1996 (LUNILE  MAI - IUNIE) OR. CAIRO, EGIPT; ACADEMIA  SUPERIOARĂ  DE  POLIŢIE  A  ŢĂRILOR  ARABE,  CURSURI  INTERNAŢIONALE  LA  TEMA „PAZA PUNCTELOR DE CONTROL ŞI  TRECERE  A  FRONTIEREI  DE CONTRABANDĂ ŞI TERORISM" 

1997  (LUNA  DECEMBRIE) OR. WASHINGTON, SUA;  FONDUL MONETAR INTERNAŢIONAL; CURSURI SPECIALE LA TEMA „SISTEMA ARMONIZATĂ DE ADMINISTRARE A CONDUCERII ORGANELOR VAMALE" un:yes'>  ŢĂRILOR  ARABE,  CURSURI  INTERNAŢIONALE  LA  TEMA „PAZA PUNCTELOR DE CONTROL ŞI  TRECERE  A  FRONTIEREI  DE CONTRABANDĂ ŞI TERORISM" 

DECORAŢII 

1996 (SEPTEMBRIE) PENTRU LUCRUL REZULTATIV ŞI CALIFICAT ÎN DOMENIUL COMBATERII CONTRABANDEI, AM FOST DISTINS CU DECORAŢIA „MERITUL CIVIC AL REPUBLICII MOLDOVA" 

Activitatea practică:

Octombrie 2000 - decembrie 2001: specialist principal în materie juridică vamală de constatare şi cea juridică-penală de calificare în grupul operativ de urmărire penală mixt al Procuraturii Generale din Republica Moldova la descoperirea contrabandei şi infracţiunilor adiacente comise de grupurile criminale organizate internaţionale şi transnaţionale.

Decembrie 2007 - octombrie 2008: directorul echipei de monitorizare şi combatere a corupţiei în sistemul vamal al Republicii Moldova

A activat în organele vamale în anii 1987-2002. Activitatea în organele vamale a început de la funcţia de inspector al vamei Leuşeni, Republica Moldova, ulterior transferat în Serviciul Vamal al Republicii Moldova, atingând funcţia şi de director general adjunct pe problemele constatării, determinării, depistării, combaterii şi documentării contrabandei.

La moment sunt autor a peste 60 de publicaţii ştiinţifice: monografii, comentarii, proiecte de legi, articole ştiinţifice. Câştigător a două trofee de onoare ale Simpozioanelor internaţionale practico-ştiinţifice, avute loc în România, pentru prezentarea în plen a articolelor ştiinţifice pe problemele stabilirii, determinării, documentării, calificării, combaterii contrabandei.

Sfera de bază a intereselor ştiinţifice: raporturile juridice vamale înfăptuite de către subiecţii activităţii vamale; realizarea normelor juridice vamale de către subiecţii activităţii vamale; acordarea asistenţei juridice cuvenite subiecţilor activităţii vamale aflaţi în trecere peste frontiera vamală a statului; mecanismul de protecţie juridică vamală, contravenţională şi penală asupra frontierei vamale a statului; constatarea juridică a faptei de încălcare a regulilor vamale; comiterea infracţiunilor vamale şi a altor infracţiuni adiacente avute loc în sfera activităţii economice interne şi externe a Republicii Moldova; calificarea infracţiunilor vamale, în special a infracţiunii de contrabandă; documentarea infracţiunii de contrabandă; prevenirea şi combaterea infracţiunilor vamale, în special a contrabandei. 

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Public
Aramă Elena
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Arseni Alexandru
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ţurcan Pavel
magistru în drept, lector universitar
Cârnaţ Teodor
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Chicu Oleg
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Chirtoacă Lilia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chisari-Lungu Oxana
magistru în drept, lector universitar
Ciobanu Rodica
doctor în filosofie, conferenţiar universitar
Cojocaru Vladlen
doctor în drept, conferenţiar universitar
Crăciun Natalia
magistru în drept, lector universitar
Cuciurca Doina
magistru în drept, lector universitar
Dumneanu Victor
magistru în drept, lector universitar
Guceac Ion
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ignatiuc Tatiana
magistru în drept, lector universitar
Iordanov Rodica-Iordanca
doctor în drept, conferenţiar universitar
Jecev Ion
doctor în drept, lector universitar
Maimescu Sava
doctor în drept, conferenţiar universitar
Margineanu Valentin
magistru în drept, lector universitar
Mocanu Veronica
doctor în drept, lector universitar
Mocanu Victor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Negru Andrei
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Negru Boris
doctor în drept, profesor universitar
Nichita Rodica
magistru în drept, lector universitar
Pantea Oleg
doctor în drept, conferenţiar universitar
Popovici Cristina
magistru în drept, lector universitar
Râbca Eugen
magistru în drept, lector superior
Rusu Viorel
magistru în drept, lector universitar
Sâli Ira
magistru în drept, lector universitar
Slusarenco Svetlana
doctor în drept, lector superior universitar
Soltan Veaceslav
magistru în drept, lector universitar
Sosna Alexandru
doctor în drept, lector universitar
Tănase Alexandru
magistru în drept, lector universitar
Televca Oleg
doctor în drept, lector universitar
Vlaicu Vlad
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaharia Victor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zamfir Pavel
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaporojan Corina
magistru în drept, lector universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2020 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.