Guceac Ion
doctor habilitat în drept, profesor universitar

DATE DE CONTACT str. Gh. Iablocikin 2/1, bloc 7, MD-2069, Chişinău
Tel: + 373 22 59 50 05; 079971010
E-mail: guceac@mail.ru

DOMENII DE CERCETARE

Drept electoral

Drept constituţional

Dreptul ştiinţei

Reglementarea juridică a drepturilor omului

Dreptul administrativ

DISCIPLINE PREDATE

Drept constitutional

Drept electoral

Drept parlamentar

Probleme, concepte şi metodologia dreptului electoral

STUDII

Doctor habilitat în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2013

Tema tezei de doctor habilitat: „Evoluţia Constituţiei şi a organizaţiilor de stat în Republica Moldova"    

Doctor în drept,  Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din or. Bucureşti, România, 1996

Tema tezei de doctor "Locul şi rolul poliţiei în statulu de drept"

Licenţa în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 1989

Tema tezei de licenţă  "Răspunderea administrativă"

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Secretar ştiinţific general, Academia de Ştiinţe a Moldovei,  2008 - prezent

Şef  Direcţia politici, management şi monitorizare în sfera ştiinţei şi inovării, Aparatul CSŞDT, Academia de Ştiinţe a Moldovei,  2008 (aprilie- decembrie)

Ministerul Afacerilor Interne, 2002 - 2003

Şef Secţie contracte şi drept, Asociaţia "ASCOM" - Asociaţie Internaţională, mun. Chişinău, Republica Moldova, 1990 - 1991

Consilier juridic, "Mina din Goeni", mun. Chişinău, Republica Moldova,  1989 - 1990

PUBLICAŢII  

I. Manuale

Curs elementar de drept constituţional, Vol. I, Chişinău: Reclama, 2001. - 275 p.

Curs elementar de drept constituţional, Vol. II, Chişinău: Tipografia Centrală, 2004. - 496 p.

Bazele statului şi dreptului, Chişinău: Ştiinţa, 1994. - p. 50-216. (în colab.)

Bazele statului şi dreptului, Chişinău: Cartier, 1997. - p. 161-173. (în colab.)

II. Monografii

Statul şi poliţia, Chişinău: Cartier, 1997, 110 p.

Evoluţia constituţionalismului în Republica Moldova, Chişinău: Tipografia Centrală, 2000, 370p.

Fenomenul constituţionalismului în evoluţia Republicii Moldova spre statul de drept, Chişinău, 2003. - p. 75-342. (coautor : Gheorghe Costachi )

Drept electoral, Chişinău, 2005. - 266 p.

Dicţionar juridic: Drepturile omului pe înţelesul tuturor, Chişinău: Ştiinţa, 2010. - 160 p.

Dreptul de a întemeia şi de a se afilia la un sindicat în condiţiile societăţii civile

contemporane, Constanţa: Ex Ponto, 2011. - 312 p. (coautor : Marian Foca)

III. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova 

1.  Supremaţia legii - principiu de direcţionare a activităţii poliţiei. // Legea şi viaţa, 1997, nr.8, p. 12-13

2.  Etimologia noţiunii de poliţie. // Legea şi viaţa, 1998, nr.5, p. 36-38

3.  Diversitatea formelor de organizare a poliţiei: istorie şi contemporanitate. // Legea şi viaţa, 1999, nr.7, p. 17-20. (coautor: V. Balmoş)

4.  Protecţia juridică a funcţionarilor de poliţie în contextul reglementărilor internaţionale şi interne. // Legea şi viaţa, nr.8, 1999, p. 25-27

5.  Dreptul poliţienesc şi statul de drept. // Culegerea Poliţia şi societatea civilă, Chişinău, 2001, p. 77-81

6.  Unele sugestii privitor la constituţionalismul contemporan în Republica Moldova. // Analele ştiinţifice, seria Drept public, Academia de Poliţie "Ştefan cel Mare", nr. l, Chişinău, 2002, p. 16-28

7.  Apariţia şi evoluţia istorică a controlului de constituţionalitate a legilor în diverse sisteme constituţionale. // Legea şi viaţa, 2003, nr.3, p. 19-23

8.  Constituţionalismul contemporan şi problema revizuirii Constituţiei. // Revista naţională de drept, 2004, nr. 9, p. 4-15

9.  Suveranitatea naţională, dreptul de a alege şi abstenţionismul electoral. // Justiţia Constituţională, Chişinău, nr. 4,  2005, p. 11-14

10. Edificarea unei societăţi democratice în condiţiile constituţionalismului contemporan. // Revista naţională de drept. Ediţie specială, decembrie 2006, nr. 12, p. 17-21

11. Democraţia ca condiţie sine qua non a respectării drepturilor omului. // Revista naţională de drept. Ediţie specială, decembrie 2006, nr. 12, p. 58-21. (în colaborare: M. Domenti)

12. Etapele formării legislaţiei ecologice în Republica Moldova: aspecte istorice. // Revista naţională de drept, iulie 2007, nr. 7, p. 24-26. (în colaborare V. Ursu)

13. Standardele internaţionale şi normativele calităţii mediului ambiant în practica legislaţiei ecologice a Republicii Moldova. //  Revista naţională de drept, iulie 2007, nr. 7, p. 16-18. (în colaborare V. Ursu)

14.  Motivaţiile filosofice şi evoluţia protecţiei juridice a drepturilor omului la începutul mileniului trei. // Legea şi viaţa, septembrie 2007, nr.5, p. 4-7. (în colaborare Ch. Moţpan)

15. Originea şi dimensiunea conceptului „contract administrativ", (partea. I). // Revista naţională de drept, decembrie 2008, nr. 12, p. 7-12. (coautor: V. Balmoş)

16.  Bazele metodice şi direcţiile principale ale activităţii analitice în organele afacerilor interne. în: Probleme actuale ale prevenirii şi combaterii criminalităţii. // Anuar ştiinţific, ediţia a VIII-a, Academia „Ştefan cel Mare", Chişinău, 2008, p. 16-24. (coautor: V. Cerba)

17.  Originea şi dimensiunea conceptului „contract administrativ", (partea. I) (partea. II). // Revista naţională de drept, nr. 1, ianuarie 2009, p. 2-10. (coautor: V. Balmoş)

18.  Constituţionalismul, democraţia şi libertatea - valori ale societăţii deschise. // Akademos, 2009, nr. 2 (13),  p. 41-47

19.  Instituţia prezidenţială - studiu de drept constituţional comparat. // Akademos, 2009, nr.4(15), p. 33-43

20.  Diplomaţia publică - componentă indispensabilă a discursului extern în condiţiile globalizării. // Akademos, 2010, nr. 1 (16), p. 6-10. (coautor: S. Porcescu)

21.  Dreptul la apă - un nou drept fundamental al omului. // Akademos, 2010, nr. 3 (18), p. 39-45

22.  Dreptul la viaţă şi fenomenul morţii cerebrale. // Akademos, 2010, nr. 4 (19),  p. 78-85

23.  Defectele Codului educaţiei privite prin prisma regulilor de tehnică legislativă. // Ziarul Săptămîna, din 21 mai 2010, nr. 21

24.  Liberul acces la justiţie în legislaţia naţională şi prevederile Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale. // Akademos, 201 l, nr. 2 (21), p. 42-46

25.  Известный Учёный и выдающаяся личность. // Электронная Обработка материалов, Chişinău, nr. 2, 2012, pag. 4-9 (соавтор: Георгий Дука)

IV. Articole în reviste de specilitate străine

1.     Particularităţile Constituţiei Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti din 1978. // Analele Universităţii Banatului. Timişoara: Presa Universitară Română, 2003, p. 109-125

2.     Organizarea de stat a Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti conform Constituţiei din 1941. Analele Universităţii Banatului. Timişoara // Presa Universitară Română, 2003, p. 91-108

3.     Conceptul şi conţinutul etapei de dezvoltare constituţională a statului. // Analele Universităţii Banatului. Timişoara: Presa Universitară Română, 2003, p. 67-73

4.     Organizarea de stat în Basarabia după anexarea la Imperiul rus. // Analele Universităţii Banatului. Timişoara: Presa Universitară Română, 2003, p. 5-30

5.     Constituirea organizării de stat în Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească conform Constituţiei din 1925. // Analele Universităţii Banatului. Timişoara: Presa Universitară Română, 2003, p. 74-90

6.     Trăsăturile constituţionalismului european. // Analele Universităţii Banatului. Timişoara: Presa Universitară Română, 2003, p. 31-44

7.     Caracteristica domniei la etapa incipientă a constituţionalismului în Republica Moldova. // Analele Universităţii Banatului. Timişoara: Presa Universitară Română, 2003, p. 15-66

8.     Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина в Республике Молдова и Украине. // Социальное и пенсионное право. Научно-практический журнал, Москва, 2007, №1, р. 45-48. (соавтор: Т. В. Ильяшова)

9.     Конституционные основы научного творчества в Республике Молдова. // Право и политология пг. 17, Chişinău, 2011. р. 6-10

10. Актуальные проблемы юстиции Республики Молдова в контексте европейской интеграции. Право и политология пг. 18, Chişinău, 2011, р. 6-13. (соавтор: А. Гуштюк)

11. Ключевая роль Парламента в искоренении бедности на современном этапе. // Право и политология пг. 19, Chişinău, 2012, р. 6-13

V. Comunicări ştiinţifice

1.     Asigurarea drepturilor şi libertăţilor inerente naturii umane în statul de drept. // Materialele Conferinţei ştiinţifice a Academiei de Poliţie "Ştefan cel Mare", Chişinău: Min. Economiei, 1996, p. 64-66

2.     Cîteva consideraţii cu privire la conceptul organului de stat şi caracteristicile acestuia. //  Materiale ale sesiunii de comunicări ştiinţifice: Administraţia publică în perspectiva integrării europene. // Chişinău: Tipografia Elena - V.I. SRL, 2007, p. 269-272. (coautor: R. Cotici)

3.     Integrarea europeană şi redimensionarea destinaţiei sociale a poliţiei din Republica Moldova. // Poliţia şi valorile general umane în contextual integrării europene, Materialele Conferinţei ştiinţifico practice, Chişinău, 2007, p. 11-14

4.     Legea-cadru a Consiliului Europei privind protecţia mediului şi legislaţia ecologică a Republicii Moldova: tendinţe şi posibilităţi de dezvoltare concordată. // Materialele Conferinţei ştiinţifico practice Poliţia şi valorile general umane în contextual integrării europene, Chişinău, 2007, p. 15-21. (coautor: V. Ursu)

5.     Socializarea juridică a individului - condiţie indispensabilă pentru edificarea statului de drept în Republica Moldova. // Materialele Conferinţei Rolul Curţii Constituţionale în sistemul protecţiei drepturilor omului şi respectarea CEDO şi jurisprudenţei Curţii Europene pentru Drepturile Omului în legislaţia şi jurisprudenţa naţională, Chişinău, 13-14 decembrie 2007, p. 89-95

6.     Garantarea liberului acces la justiţie prin prisma Art. 6 din Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. // Materialele Conferinţei Rolul Curţii Constituţionale în sistemul protecţiei drepturilor omului şi respectarea CEDO şi jurisprudenţei Curţii Europene pentru Drepturile Omului în legislaţia şi jurisprudenţa naţională, Chişinău, 13-14 decembrie 2007, p. 96-100. (coautor: V. Chioveanu)

7.     Rolul şi importanţa dreptului în activitatea de conducere socială, statornicirea ordinii şi autorităţii. // Materialele Conferinţei Rolul Curţii Constituţionale în sistemul protecţiei drepturilor omului şi respectarea CEDO şi jurisprudenţei Curţii Europene pentru Drepturile Omului în legislaţia şi jurisprudenţa naţională, Chişinău, 13-14 decembrie 2007, p. 200-207. (coautor: V. Cerba)

8.      Activitatea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică vizavi de priorităţile naţionale şi creşterea competitivităţii ştiinţei autohtone. // Materialele Conferinţei ştiinţifice Probleme actuale ale organizării şi autoorganizării sistemului de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova, Chişinău, 2011, p. 86-93

9.      Consideraţii doctrinare privitor la procesul de formare a statului ca formă superioară de organizare a unei societăţi. // Materialele conferinţei teoretico-ştiinţifice internaţionale 27-28 decembrie 2010, mun. Bălti. Chişinău, 2011, p. 8-15

PARTICIPARE LA ELABORAREA PROIECTELOR DE LEGI

1.      Proiectul de regulament privind înfiinţarea Comisiei Naţionale pentru funcţionarea Limbilor;

2.      Elaborarea şi analiza implementării a legislaţiei primare şi secundare armonizate în domeniul apelor (armonizarea cu Directiva-cadru în domeniul apelor CE60/2000);

3.      Proiectul Codului Educaţiei;

4.      Proiectul Constituţiei Republicii Moldova ;

5.      Proiectul Acordului de Prteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2009-2012 ;

6.      Proiectul Strategiei Naţionale de Dezvoltare Moldova 2020: 7 soluţii pentru creşterea economică şi reducerea sărăciei;

7.      Proiectul Strategiei de dezvoltare a cercetării-inovării 2020: Moldova Cunoașterii.

MEMBRU ÎN ASOCIAŢII PROFESIONALE

Membru al Asociaţiei Uniunii Juriştilor din Republica Moldova , 2003 - prezent

Membru al Sindicatului Apartului Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM, 2008 - prezent

MEMBRU ÎN INSTITUŢII NAŢIONALE / INTERNAŢIONALE 

Consiliul Naţional pentru Reformarea organelor de drept, 2011 - prezent

Consiliul Consultativ pe lîngă Curtea de Conturi, 2011 - prezent

Consiliul Consultativ pe lîngă Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, 2010 - prezent

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusă - fluent

Franceză - bine

Engleză - debutant

PREMII / DISTINCŢII / DECORAŢII

2013 -  Medalia „Dimitrie Cantemir"

2009 - Medalia „Meritul civic"

2006 - Medalia „Universitatea de Stat din Moldova", decernată cu prilejul celei de-a 60-a aniversare a USM

2001 - Medalia de gradul II „Pentru dezvoltarea ştiinţei, tehnicii şi educaţiei", Ministerul de Interne al Ucrainei

Cadre didactice
Departamentul Drept Public
Aramă Elena
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Arseni Alexandru
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ţurcan Pavel
magistru în drept, lector universitar
Cârnaţ Teodor
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Chicu Oleg
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Chirtoacă Lilia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chisari-Lungu Oxana
magistru în drept, lector universitar
Ciobanu Rodica
doctor în filosofie, conferenţiar universitar
Cojocaru Vladlen
doctor în drept, conferenţiar universitar
Crăciun Natalia
magistru în drept, lector universitar
Cuciurca Doina
magistru în drept, lector universitar
Dumneanu Victor
magistru în drept, lector universitar
Guceac Ion
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ignatiuc Tatiana
magistru în drept, lector universitar
Iordanov Rodica-Iordanca
doctor în drept, conferenţiar universitar
Jecev Ion
doctor în drept, lector universitar
Maimescu Sava
doctor în drept, conferenţiar universitar
Margineanu Valentin
magistru în drept, lector universitar
Mocanu Veronica
doctor în drept, lector universitar
Mocanu Victor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Negru Andrei
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Negru Boris
doctor în drept, profesor universitar
Nichita Rodica
magistru în drept, lector universitar
Pantea Oleg
doctor în drept, conferenţiar universitar
Popovici Cristina
magistru în drept, lector universitar
Râbca Eugen
magistru în drept, lector superior
Rusu Viorel
magistru în drept, lector universitar
Sâli Ira
magistru în drept, lector universitar
Slusarenco Svetlana
doctor în drept, lector superior universitar
Soltan Veaceslav
magistru în drept, lector universitar
Sosna Alexandru
doctor în drept, lector universitar
Tănase Alexandru
magistru în drept, lector universitar
Televca Oleg
doctor în drept, lector universitar
Vlaicu Vlad
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaharia Victor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zamfir Pavel
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaporojan Corina
magistru în drept, lector universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2020 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.