Prima   /  Admiterea   /  Admiterea 2018 Licență
Admiterea 2018 Licență

STUDII DE LICENȚĂ

Facultatea de Drept din cadrul Universității de Stat din Moldova anunță deschisă admiterea 2018 pentru programul de licență.

Înscrierea la concurs se realizează în baza actelor fără susținerea examenelor de admitere, sunt alocate locuri cu finanțare bugetară.

Înmatricularea cu finanțare bugetară se face în ordine descrescătoare a mediilor generale de concurs ale candidaților, în limitele numărului de locuri pentru care se organizează concursul.

Taxa pentru studii în bază de contract: 10 000 lei (studii de licență la zi); 5 000 lei (studii de licență cu frecvență redusă).

Perioada de înscriere la concurs: 16 - 20 iulie 2018.

Actele obligatorii necesare pentru înscrierea la concursul de admitere:

 1. cererea de înscriere la concursul de admitere (se va completa la momentul depunerii actelor);
 2. actul de studii în original, cu anexa respectivă (certificatul de studii, cu notele obținute la examenele de bacaluareat și situația școlară pe anii de studii, pentru absolvenți de licee din România, promoția din anul admiterii, urmând ca Diploma de Bacalaureat să fie prezentată ulterior);
 3. certificatul medical-tip (nr. 086/e), eliberat în anul admiterii;
 4. 4 fotografii 3 x 4 cm;
 5. bon de înscriere - 50 lei (se achită în contabilitatea USM la momentul depunerii actelor).

În cazul în care optați pentru finanțare bugetară, candidatul poate prezenta în dependență de caz următoarele acte:

 • adeverința eliberată de organul teritorial de tutelă și curatelă, pentru copiii orfani și copiii rămași fără ocrotire părintească;
 • certificatele medicale corespunzătoare care atestă gradul de dizabilitate al candidatului sau al părinților acestuia;
 • certificatul care confirmă că unul din părinții candidatului a participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova sau în războiul din Afganistan ori la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobâl, eliberat de organele abilitate; adeverință care confirmă participarea candidatului la operațiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;
 • certificatul despre componența familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru candidații care provin din familii cu patru și mai mulți copii);
 • confirmarea apartenenței la familii de romi;
 • extrasul din Carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii);
 • recomandarea organului local de specialitate în domeniul învățământului sau adeverința de la locul de muncă al părinților - cadre didactice pentru înscrierea la concursul de admitere la specialitățile din domeniul general de studiu Științe ale educației;
 • copia Certificatului de naștere al unuia din părinți, pentru cetățenii statelor membre ale CSI și ai țărilor baltice de naționalitate moldoveni (români) și reprezentanții diasporei moldovenești de peste hotare.

Notă: Copiile actelor menționate mai sus, avizate în baza originalelor de către Comisia de Admitere, se vor anexa la cererea de înscriere la concurs. În cazul în care candidatul la studii intenționează să participe la concursul de admitere doar în instituția dată, acesta poate anexa la cererea de înscriere actele în original.

Candidații care participă la concursul de admitere în baza diplomei de studii superioare/de licență și optează pentru studii cu finanțare din buget vor include în dosar o adeverință care confirmă modalitatea studiilor realizate, eliberată de instituția de învățământ superior care au absolvit-o.

Actele se depun pe adresa: mun. Chișinău, str. A. Mateevici, 60, blocul 4 al USM.

Date de contact: 0 797 02 468, decanatdrept@gmail.com

 

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2020 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.